stichting solink random logo
6.jpg
nieuwsitems 31-03-2017
Kamers beschikbaar in diverse steden voor het nieuwe schooljaar 2017 - 2018
Stichting SOlink bereid zich momenteel voor op het nieuwe schooljaar en ook…
lees verder...
Stichting_SOlink_anbo_logo Stichting_SOlink_stichtinghelp_logo Stichting_SOlink_coalitieerbij_logo Stichting_SOlink_wijz_logo Stichting_SOlink_gemeente-rotterdam_logo Stichting_SOlink_gemeente-utrecht_logo Stichting_SOlink_amsterdam-zuid_logo Stichting_SOlink_fundatie-van-den-santheuvel-sobbe_logo Stichting_SOlink_projecten-in-nederland-logo Stichting_SOlink_gph-verhagen-stichting-logo Stichting_SOlink_logo_sluytermanvanloo

Algemene voorwaarden

Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

SOlink: Stichting zonder winstoogmerk. SOlink is de afkorting van Studenten Ouderen link.

Verhuurder: Een 50plusser die middels het SOlink programma een kamer beschikbaar wil stellen aan een student.

Huurder: Een student die middels het SOlink programma een kamer wil betrekken bij een oudere.

Deelnemers: Betrekking hebbend op zowel de Verhuurder als de Huurder.

Partners: Organisaties waar SOlink een overeenkomst mee heeft gesloten in het belang van Deelnemers en die bijdragen aan het succesvol tot stand brengen en onderhouden van een link.

Relatiebestand: Informatie van Verhuurder en Huurder wordt opgenomen in een alleen voor SOlink medewerkers toegankelijk digitaal bestand.

Intakegesprek: Het Intakegesprek vindt altijd individueel plaats met Verhuurder of Huurder en wordt gebruikt voor het opstellen van een profiel met daarin de eisen, wensen en verwachtingen. SOlink werkt aan de hand van de informatie in dit profiel toe naar de beste link.

Kennismakingsgesprek: Wanneer SOlink op basis van de informatie uit de profielen denkt een geschikte link te hebben gevonden, dan worden Verhuurder en Huurder onder begeleiding van SOlink middels een Kennismakingsgesprek aan elkaar voorgesteld.

Dienstverlening programma: Het door SOlink ontwikkelde programma om een goede sociale link tussen Verhuurder en Huurder tot stand te brengen.

Maandelijkse bijdrage: SOlink voert alle werkzaamheden tot aan het moment dat een link succesvol tot stand is gebracht kosteloos uit, waarna er een kostendekkende Maandelijkse Bijdrage gedurende het verloop van de link wordt gevraagd.

Overheids Organisaties: aangestuurd door de Nederlandse overheid in de breedste zin van het woord, aangegeven door Verhuurder of Huurder en relevant of van invloed kunnen zijn in de persoonlijke situatie van de Verhuurder of Huurder.

Particuliere Organisaties: Organisaties anders dan door de Nederlandse overheid aangestuurd in de breedste zin van het woord, aangegeven door Verhuurder of Huurder en relevant of van invloed kunnen zijn in de persoonlijke situatie van Verhuurder of Huurder.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle schriftelijke, digitale en mondelinge communicatie tussen SOlink en Deelnemers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier schriftelijk door SOlink in overeenstemming met Deelnemers van is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk via de website www.solink.nl en kunnen op verzoek digitaal of per post worden toegezonden aan Deelnemers.

1.3 Deelnemers vrijwaren SOlink voor eventuele claimen van derden die voortkomen uit deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de door SOlink gebruikte dienstverleningsovereenkomst, (onder)huurovereenkomst en bruikleenovereenkomst.

1.4 Fouten van geringe aard in deze algemene voorwaarden, de dienstverleningsovereenkomst, (onder)huurovereenkomst en bruikleenovereenkomst, kunnen geen reden zijn voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, maar zal middels een door SOlink en Verhuurder ondertekend of SOlink en Huurder ondertekend schriftelijk aanhangsel worden gecorrigeerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1 SOlink heeft haar kantoor gevestigd op het adres Malachiet 300, met postcode 3316 LD in de plaats Dordrecht.

2.2 Het kantoor van SOlink is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar vanaf 09:30 uur tot en met 16:30 uur op telefoonnummer 078 – 618 79 36, behoudens de in Nederland algemeen gebruikelijke feestdagen en op de website van SOlink aangekondigde dagen.

2.3 SOlink is door de Belastingdienst te Dordrecht in haar activiteiten vrijgesteld voor de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) en rekent zodoende geen BTW voor de door SOlink geleverde diensten.

2.4 Verhuurder is bij het vaststellen van de maandelijkse door Huurder te betalen kale huurprijs verplicht het wettelijke huurpuntensysteem en de Maandelijkse Bijdrage aan SOlink in acht te nemen. Zodoende kan de maandelijks te betalen kale huurprijs en de Maandelijkse Bijdrage aan SOlink bij elkaar opgeteld in totaal nooit hoger uitvallen dan wettelijk gezien is toegestaan. SOlink zal dit ook controleren bij het vaststellen van de maandelijkse huurprijs.

2.5 Verhuurder en Huurder herkennen zich in de doelstelling van SOlink om twee maatschappelijke problemen, te weten (1) het alleen / eenzaam zijn van 50plussers en (2) de kamertekorten bij studenten, aan te pakken door beide doelgroepen (al dan niet intensief begeleid wordend) bij elkaar te brengen.

2.6 Gegevens van Deelnemers die zijn opgenomen in het Relatiebestand van SOlink worden alleen gebruikt ten behoeve van het tot stand brengen van een succesvolle link tussen Verhuurder en Huurder. SOlink zal deze gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden of zonder toestemming delen met derden, anders dan met direct betrokken Partners van SOlink.

Artikel 3. Deelnemen

3.1 Deelnemers kunnen zich kosteloos aanmelden voor deelname aan het SOlink programma via:
a. Telefoonnummer: 078 - 618 79 36
b. E-mail adres: aanmelding@solink.nl / info@solink.nl
c. Postadres: malachiet 300, 3316 LD, Dordrecht
d. Website: http://solink.nl/doemee/inleiding/

3.2 SOlink neemt na de aanmelding van Verhuurder te hebben ontvangen contact op om een Intakegesprek op de locatie van Verhuurder in te plannen.

3.3 SOlink zal na de aanmelding van Huurder te hebben ontvangen bekijken of er op basis van de locatie een potentiële Verhuurder beschikbaar is en Huurder daarover in kennis stellen.

3.4 Wanneer er op het moment van aanmelding van Huurder geen potentiële Verhuurder beschikbaar is, dan zal Huurder met alleen de NAW gegevens worden opgenomen in het Relatiebestand van SOlink en geïnformeerd worden wanneer een nieuwe potentiële Verhuurder zich heeft aangemeld.

3.5 Wanneer er op het moment van aanmelding van Huurder een potentiële Verhuurder beschikbaar is, dan zal Huurder met de NAW gegevens worden opgenomen in het Relatiebestand van SOlink en worden geïnformeerd over (1) de locatie, (2) het geslacht, (3) de totale maandelijkse door Huurder te betalen prijs. Op verzoek van Huurder kan SOlink desgewenst indien aanwezig meer informatie verstrekken.

3.6 SOlink zal naar aanleiding van de reactie van Huurder op de verstrekte gegevens van Verhuurder in Artikel 3.5 nader (telefonisch) contact zoeken met Huurder of bij voldoende perspectief overgaan tot het inplannen van een Intakegesprek met Huurder.

3.7 Reageren Deelnemers niet binnen 7 werkdagen op een verzoek tot het maken van een afspraak voor het Intakegesprek, dan zal dat door SOlink worden beschouwd als een afmelding en worden de gegevens in het Relatiebestand van SOlink gearchiveerd.

Artikel 4. Intakegesprek

4.1 Het doel van het Intakegesprek is het opstellen van een profiel met daarin een overzichtelijke uiteenzetting van de wensen, eisen en verwachtingen van Deelnemers.

4.2 Het Intakegesprek met Verhuurder vindt plaats op de locatie van Verhuurder, bij voorkeur in aanwezigheid van een familielid of vertrouweling.

4.3 Verhuurder staat SOlink toe om op enig moment gedurende het Intakegesprek in het bijzijn van Verhuurder de kamer die Verhuurder via SOlink beschikbaar wenst te stellen te bezichtigen.

4.4 Verhuurder wordt gedurende het Intakegesprek door SOlink geïnformeerd over het SOlink programma waarmee de kamer via SOlink aan een Huurder beschikbaar kan worden gesteld.

4.5 SOlink voert alleen een Intakegesprek met Huurder op het moment dat deze positief heeft gereageerd op hetgeen is beschreven in Artikel 3.5 en Artikel 3.6.

4.6 Het Intakegesprek met Huurder vindt plaats op een met SOlink afgesproken locatie, bij voorkeur in aanwezigheid van een ouder of voogd.

4.7 De inhoud van het Intakegesprek met Deelnemers zal worden verwerkt in een profiel, welke op verzoek door Deelnemers is in te zien.

4.8 SOlink zal voor het verkrijgen van een goed (totaal) beeld van Deelnemers ook vrij op internet toegankelijke informatie over Deelnemers verwerken in het profiel en indien nodig voor extra relevante informatie over Deelnemers, in overleg met Deelnemers, informeren bij relevante organisaties.

Artikel 5. Kennismakingsgesprek

5.1 Op het moment dat SOlink heeft vastgesteld dat een profiel van Verhuurder en een profiel van Huurder op voldoende punten overeenkomen om een Kennismakingsgesprek te rechtvaardigen, zullen Deelnemers daarover worden geïnformeerd.

5.2 Het Kennismakingsgesprek tussen Deelnemers vindt te allen tijde plaats onder begeleiding van SOlink op de locatie van Verhuurder. SOlink heeft daarbij de voorkeur om het Kennismakingsgesprek plaats te laten vinden in aanwezigheid van hetzelfde familielid, vertrouweling, ouder of voogd als bij het oorspronkelijke Intakegesprek aanwezig was.

5.3 Het Kennismakingsgesprek wordt gebruikt om:
a. Deelnemers kennis met elkaar te laten maken.
b. De verschillen en overeenkomsten uit de profielen te bespreken.
c. Huurder de kamer en omgeving te laten bezichtigen.

5.4 Verhuurder zal op enig moment gedurende het Kennismakingsgesprek Huurder in de gelegenheid stellen om in aanwezigheid van Verhuurder en SOlink de beschikbaar gestelde kamer te bezichtigen.

5.5 Deelnemers maken binnen 7 werkdagen na afloop van het Kennismakingsgesprek aan SOlink bekend hoe het Kennismakingsgesprek is ervaren en of er naar de mening van Deelnemers sprake is van een goede link.

5.6 In het belang van Verhuurder of Huurder kan SOlink besluiten om met moverende redenen het aangaan van de voorgestelde link af te raden.

Artikel 6. Website

6.1 De website van SOlink, www.solink.nl wordt door SOlink inhoudelijk zelf onderhouden, de toegankelijkheid van de website is uitbesteed aan een externe partij.

6.2 SOlink is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar vanaf www.solink.nl naartoe wordt doorverwezen.

6.3 Aan schrijf of grammaticale fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

6.4 SOlink gebruikt de website uitsluitend als algemeen informatief communicatiemiddel en als aanmeldmogelijkheid voor Deelnemers.

Artikel 7. Overige

7.1 Indien naar het redelijk oordeel van SOlink een situatie daartoe aanleiding geeft of SOlink aantoonbare vermoedens heeft van misbruik door Deelnemers, heeft SOlink het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

7.2 Wanneer Verhuurder of Huurder de maandelijkse financiën jegens SOlink niet tijdig nakomt, stelt SOlink deze daar telefonisch of schriftelijk van in kennis waarna de gelegenheid zal worden geboden om de achterstallige financiën alsnog binnen 30 dagen te voldoen zonder dat daarbij een boete wordt opgelegd. Indien na deze periode de financiën jegens SOlink niet zijn voldaan, dan zal maandelijks een boete worden gerekend ter hoogte van maximaal 2% over het totale openstaande bedrag. Indien persoonlijke omstandigheden van Verhuurder of Huurder hier naar het oordeel van SOlink aanleiding toe geven, kan hier in het voordeel van Verhuurder of Huurder van worden afgeweken.

7.3 SOlink is niet aansprakelijk voor situaties die zijn ontstaan buiten de strekking van deze algemene voorwaarden en van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle met SOlink gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen of klachten voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de dienstverleningsovereenkomst, de (onder)huurovereenkomst en in de bruikleenovereenkomst, zullen wanneer blijkt dat deze niet in onderling overleg tussen SOlink en Deelnemers kunnen worden beslecht onderworpen worden aan de rechtbank te Dordrecht.

Artikel 9. Linken

9.1 SOlink zal als rechtspersoon een (onder)huurovereenkomst aangaan met Verhuurder en het gehuurde middels een bruikleenovereenkomst als rechtspersoon aan Huurder in bruikleen beschikbaar stellen. SOlink hanteert hiervoor twee separate overeenkomsten, een (onder)huurovereenkomst en een bruikleenovereenkomst.

9.2 Huurder zal SOlink te allen tijde voorzien van een kopie van het bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en van een kopie van het bewijs van uitschrijving of wijziging van adres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

9.3 SOlink zal gebaseerd op de door Deelnemers verstrekte informatie gedurende het Intakegesprek in aanloop naar het Kennismakingsgesprek Overheidsorganisaties, in de breedste zin van het woord in overleg met Deelnemers, informeren over de tot stand gebrachte link, waarvan het strikt noodzakelijk is in het belang van Deelnemers.

9.4 SOlink zal gebaseerd op de door Deelnemers verstrekte informatie gedurende het Intakegesprek in aanloop naar het Kennismakingsgesprek, Particuliere Organisaties, in de breedste zin van het woord in overleg met Deelnemers, informeren over de tot stand gebrachte link, waarvan het strikt noodzakelijk is in het belang van Deelnemers.

9.5 Indien Verhuurder beschikt over een huurwoning, dan dient er toestemming te worden verleend door de woningcorporatie of vastgoedbeheerder om de door Verhuurder beschikbaar gestelde kamer te mogen onderverhuren aan Huurder.

9.6 SOlink zal met de woningcorporatie of vastgoedbeheerder in gesprek treden om toestemming te verkrijgen voor het mogen onderverhuren van de door Verhuurder beschikbaar gestelde kamer en zal Verhuurder hier vervolgens schriftelijk een bevestiging van toesturen alvorens SOlink Huurder uitnodigt voor een Kennismakingsgesprek met Verhuurder.

9.7 Indien Verhuurder beschikt over een koopwoning met hypotheek, dan dient er in voorkomende gevallen toestemming te worden verleend door de hypotheekverstrekker om de door Verhuurder beschikbaar gestelde kamer te mogen verhuren aan Huurder.

9.8 SOlink zal met de hypotheekverstrekker in gesprek treden om toestemming te verkrijgen voor het mogen verhuren van de beschikbaar gestelde kamer en Verhuurder hier vervolgens schriftelijk een bevestiging van toesturen alvorens SOlink Huurder uitnodigt voor een Kennismakingsgesprek met Verhuurder.

Artikel 10. Nazorg

10.1 SOlink voert alle werkzaamheden tot aan het moment dat de link tussen Verhuurder en Huurder tot stand is gebracht uit op basis van het “no cure no pay” model. Op het moment dat SOlink een succesvolle link tussen Verhuurder en Huurder tot stand heeft gebracht, zullen Deelnemers gedurende de loop van de link per persoon een Maandelijkse Bijdrage aan SOlink vergoeden voor de tot dat moment door SOlink gemaakte en de in de toekomst nog te maken kosten.

De Maandelijkse Bijdrage zal ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage gedurende de loop van de link procentueel als volgt worden verlaagd :

Na 12 aaneengesloten maanden -> 15%
Na 24 aaneengesloten maanden -> 25%
Na 36 aaneengesloten maanden -> 40%
Na meer dan 36 aaneengesloten maanden -> percentage in overleg

10.2 SOlink zal gedurende het verblijf van Huurder bij Verhuurder geregeld telefonisch contact onderhouden met Deelnemers. SOlink zal het telefonisch contact benutten om naar de ontwikkelingen te informeren en daar waar mogelijk Deelnemers van informatie te voorzien ter bevordering van de link. Deelnemers hebben de gelegenheid om bij SOlink in te winnen dan wel ondersteuning van SOlink te verkrijgen.

10.3 SOlink zal gedurende het verblijf van Huurder bij Verhuurder geregeld bezoeken bij Deelnemers afleggen. SOlink zal gedurende het bezoek naar de ontwikkelingen informeren en op eigen initiatief daar waar mogelijk adviseren of handelingen verrichten ter bevordering van een beter verloop van de link. Deelnemers hebben de gelegenheid om advies bij SOlink in te winnen dan wel ondersteuning van SOlink te verkrijgen.

10.4 SOlink zal gedurende het verblijf van Huurder bij Verhuurder de uit Artikel 9.3 voortgekomen Overheidsorganisaties op de hoogte houden over het verloop van de link en daar wanneer er een relevante wijziging in de (woon)situatie optreedt dit tijdig doorgeven.

10.5 SOlink zal gedurende het verblijf van Huurder bij Verhuurder de uit Artikel 9.4 voortgekomen Particuliere Organisaties op de hoogte houden over het verloop van de link en daar wanneer er een relevante wijziging in de (woon)situatie optreedt dit tijdig doorgeven.

10.6 SOlink zal gedurende het verblijf van Huurder bij Verhuurder de uit Artikel 9.5 voortgekomen woningcorporatie of vastgoedbeheerder op de hoogte houden over het verloop van de link en daar wanneer er een relevante wijziging in de (woon)situatie optreedt dit tijdig doorgeven.

10.7 SOlink zal gedurende het verblijf van Huurder bij Verhuurder de uit Artikel 9.8 geïnformeerde hypotheekverstrekker op de hoogte houden over het verloop van de link en daar wanneer er een relevante wijziging in de (woon)situatie optreedt dit tijdig doorgeven.

10.8 Deelnemers die de dienstverleningsovereenkomst (voortijdig) beëindigen en een (onder)huurovereenkomst continueren of aangaan met een door SOlink voorgestelde Verhuurder of Huurder zijn aan SOlink een financiële compensatie verschuldigd. De hoogte van deze financiële compensatie wordt bepaald door het aantal maanden van de resterende studieperiode zoals bij aanvang van de link door Huurder is aangegeven, met een maximum van 48 maanden, te vermenigvuldigen met de Maandelijkse Bijdrage van Deelnemers.

10.9 Deelnemers die gedurende de link misbruik maken van het onderling vertrouwen, ongeoorloofd eigendommen zich toe-eigenen, bewust materiële of psychische schade toebrengen jegens andermans eigendom, dan is SOlink gerechtigd maatregelen te nemen, overeenkomsten te ontbinden en daar waar nodig aangifte te doen bij de politie zonder aan enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Volg ons via: Stichting_SOlink_facebook_icon Stichting_SOlink_hyves_icon Stichting_SOlink_twitter_icon Stichting_SOlink_youtube_iconNeem contact met ons op:

Openingstijden

ma: 9:30 - 16:30
di: 9:30 - 16:30
wo: 9:30 - 16:30
do: 9:30 - 16:30
vr: 9:30 - 16:00

Stichting SOlink
Spinel 50
3316 LG Dordrecht

E-mail: info@solink.nl

Gratis jaar ANBO lidmaatschap cadeau bij elke SOlink match!